Zaburzenia rytmu migotanie trzepotanie blok

Zaburzenia rytmu migotanie trzepotanie blok

rawidłowy rytm serca to rytm zatokowy , podczas którego węzeł zatokowo - przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z częstością 60-100 pobudzeń na min. w czasie spoczynku.

Podział rytmów serca:

RYTMY WĘZŁA ZATOKOWO - PRZEDSIONKOWEGO:

rytm zatokowy

bradykardia zatokowa

tachykardia zatokowa

niemiarowość zatokowa

zespół chorego węzła zatokowego

RYTMY PRZEDSIONKOWE:

częstoskurcz przedsionkowy

trzepotanie przedsionków

migotanie przedsionków

RYTMY Z ŁĄCZA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO

CZĘSTOSKURCZE PRZEDSIONKOWO-KOMOROWE NAWROTNE

RYTMY KOMOROWE:

częstoskurcz komorowy

przyspieszony rytm komorowy idiowentrykularny

torsades de pointes

migotanie komór

ZABURZENIA PRZEWODZENIA:

WPW - zespół Wolffa-Parkinsona-White'a

RYTMY ZASTĘPCZE

SKURCZE DODATKOWE - EKTOPOWE